Murretaan myyttejä kosmetiikan eläinkokeista!

Kuva: Photopen/Adobe Stock Images | Kuvituskuva

Tämä kirjoitus ei ole maksettu mainos, vaan kumpuaa aidosta halusta auttaa ihmisiä tekemään eläinten kannalta parempia kulutuspäätöksiä.


Maailmasta löytyy jos jonkinlaista, kosmetiikan eläinkokeettomuuteen liittyvää “pupulogoa”. 

  • on melko yleisesti hyväksytty ja pitää tiedettävästi ainoana olemassaolevana kosmetiikan eläinkokeettomuudesta kertovana sertifikaattina sisällään riippumattoman tahon suorittamat säännölliset auditoinnit. Auditoinneilla varmistetaan, että yritys täyttää Leaping Bunny -sertifikaatin eläinkokeettomuudelle asettamat kriteerit. 
  • tulee uusia vuosittain, mikä edesauttaa yrityksen toiminnassa mahdollisesti tapahtuneiden muutosten havaitsemista ja sertifikaatin eväämistä sellaisilta yrityksiltä, joiden toiminta ei enää täytä Leaping Bunny -kriteerejä. 
  • kattaa kosmetiikan ja hygieniatuotteiden ohella myös kodinkemikaalit.

Muut olemassaolevat “Cruelty free” -sertifikaatit perustuvat yrityksen sanaan eläinkokeettomuudestaan, eikä lupauksen paikkansapitävyyttä valvota tai varmisteta millään tavalla.


Valkoinen punasilmäinen kani istuu mustalla taustalla.

Sekä Tulli että Tukes ovat jo vuonna 2013 lausuneet medialle, ettei eläinkoekiellon valvontaan aiota panostaa viranomaisten toimesta. 


Kuva: Photopen/Adobe Stock Images | Kuvituskuva


Myytti 1. “EU:ssa vallitsee lakiasetuksella säädetty kosmetiikan eläinkoekielto.”

”Kaikki EU:ssa valmistettava ja myytävä kosmetiikka on siten automaattisesti eläinkokeetonta, eikä erillistä sertifikaattia tarvita.”

Käyn seuraavaksi läpi kolme pointtia, miksi oheinen väite ei pidä paikkaansa. 

1. REACH: EU:n kemikaaliasetus (REACH) saattaa edellyttää raaka-aineiden testaamista eläimillä. Niinpä EU:ssa valmistettavassa ja/tai myytävässä kosmetiikassa voidaan käyttää eläimillä testattuja ainesosia täysin sallitusti, mikäli samoja ainesosia käytetään kosmetiikan ohella muihinkin tarkoituksiin.

Vuonna 2021 julkaistu selvitys tosin paljasti, että kosmetiikan eläinkoekiellosta huolimatta EU:ssa on testattu eläimillä sellaisiakin raaka-aineita, joita tiedetään käytetyn ainoastaan kosmetiikassa. Joissain tapauksissa eläinkokeita on REACH-asetuksen nojalla jopa edellytetty tehtäväksi EU-viranomaisen kieltäytyessä hyväksymästä raaka-aineiden turvallisuuden osoittamista eläinkokeille vaihtoehtoisin menetelmin.


Vuonna 2021 julkaistu selvitys paljasti, että kosmetiikan eläinkoekiellosta huolimatta EU:ssa on testattu eläimillä sellaisiakin raaka-aineita, joita tiedetään käytetyn ainoastaan kosmetiikassa.


2. Lain potentiaalisesti puutteellinen valvonta: Suomessa kosmetiikan eläinkoekiellon noudattamista valvoo Tukes ja Tulli. 

Tuoretta, varmasti ajantasaista ja läpinäkyvää tietoa eläinkoekiellon valvonnan keinoista ja valvonnan nykyisestä tasosta tuntuu olevan käytännössä mahdoton löytää. Tullin ja Tukesin edustajat ovat kuitenkin lausuneet medialle jo vuonna 2013, ettei tuolloin juuri voimaan astuneen eläinkoekiellon valvontaan aiota panostaa viranomaisten toimesta. Mikään silmiini osunut aiheetta koskeva tieto ei anna syytä olettaa tilanteen muuttuneen tähän päivään mennessä suuntaan taikka toiseen.

Lain valvonnan suhteen tilanne ei näytä yhtään paremmalta muuallakaan EU:ssa ottaen huomioon, että eläimillä testattuja ainesosia tiedetään päätyvän REACH-asetuksen kautta edelleen EU-alueella valmistettuihin kosmetiikkatuotteisiin.


Tullin ja Tukesin edustajat ovat lausuneet medialle jo vuonna 2013, ettei eläinkoekiellon valvontaan aiota panostaa viranomaisten toimesta.


3. Kodinkemikaalit: EU:ssa valmistettavissa ja myytävissä kodinkemikaaleissa, kuten tiski- ja pyykinpesuaineissa sekä muissa kodin puhdistusaineissa käytettäviä raaka-aineita voidaan testata eläimillä EU:n kosmetiikkalainsäädännöstä riippumatta. 

Leaping Bunny -sertifikaatti kattaa kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden ohella myös kodinkemikaalit, joten se voidaan myöntää sellaisillekin valmisteille, joihin EU:n koosmetiikkalainsäädäntö ei ulotu. Näiltäkin osin Leaping Bunny -sertifikaatin olemassa ololle on siis vankat perusteet.


Valkoinen punasilmäinen kani istuu mustalla taustalla

Kunhan tuote täyttää EU:n kosmetiikan eläinkokeettomuuteen liittyville markkinointiväittämille asettamat kriteerit, ei eläinkokeettomuudesta viestimiselle pitäisi olla estettä. 


Kuva: Photopen/Adobe Stock Images | Kuvituskuva


Myytti 2. “Kosmetiikan eläinkokeettomuutta korostavat markkinointiväittämät ovat laittomia.”

Tämä ei aivan pidä paikkaansa. EU:n kosmetiikka-asetuksessa on kyllä määritelty tiukat kriteerit sille, millaisesta kosmetiikasta saa esittää eläinkokeettomuuteen viittaavia markkinointiväittämiä.

En tokikaan ole oikeusoppinut, mutta käsittääkseni tuotteelle myönnetty Leaping Bunny -sertifikaatti tarkoittaa lähtökohtaisesti EU-laissa säädettyjen kriteerien todennettua ylittymistä. Siinä, että tuotteelle myönnetystä Leaping Bunny -sertifikaatista kertova tunnus painetaan pakkauksen kylkeen osoitukseksi tuotteen eläinkokeettomuudesta, ei siis kai periaatteessa pitäisi olla ongelmaa.

Eri värisiä huulipunia rivissä mustalla taustalla

Kuluttajan on vaikea – ellei käytännössä mahdoton – löytää ajantasaista, avointa ja läpinäkyvää tietoa kosmetiikan eläinkoekiellon viranomaisvalvonnan tasosta ja keinoista Suomessa.


Kuva: anncapictures/pixabay.com | Kuvituskuva


Myytti 3. “Eläinkokeettomuudesta kertovan sertifikaatin painaminen kosmetiikkapakkaukseen on ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa.”

”Laki kieltää sellaiset markkinointiväittämät, jotka antavat ymmärtää tuotteen olevan erityinen, vaikka sen valmistuksessa olisi todellisuudessa vain noudatettu lakia. Eläinkokeettomuudesta kertovat sertifikaatit johtavat siis kuluttajaa harhaan ja rikkovat lakia, sillä kosmetiikan eläinkokeet ovat kiellettyjä ja EU:ssa valmistettu kosmetiikka siten automaattisesti eläinkokeetonta.”

EU:ssa valmistettu ja/tai myytävä kosmetiikka ei ole automaattisesti eläinkokeetonta. EU:n kemikaalilainsäädäntö mahdollistaa kosmetiikan raaka-aineiden testaamisen eläimillä ja eläinkoekiellon noudattamisen valvonta on retuperällä. Lisäksi kuluttajan on vaikea – ellei käytännössä mahdoton – löytää ajantasaista, avointa ja läpinäkyvää tietoa kosmetiikan eläinkoekiellon viranomaisvalvonnan tasosta ja keinoista Suomessa. Viranomaiset eivät muutenkaan tarkasta tai hyväksy kosmetiikkatuotteita ennen niiden tuloa markkinoille, vaan vastuu tuotteen turvallisuudesta ja lainmukaisuudesta on yrittäjällä. 


Viranomainen valvoo markkinoilla olevien kosmetiikkatuotteiden turvallisuutta pistokokein. Sitä tarina ei kuitenkaan kerro, miten valvontaa toteutetaan eläinkoekiellon osalta, vai toteutetaanko ollenkaan.


Viranomainen valvoo markkinoilla olevien kosmetiikkatuotteiden turvallisuutta pistokokein. Sitä tarina ei kuitenkaan kerro, miten valvontaa toteutetaan eläinkoekiellon osalta, vai toteutetaanko ollenkaan. Olemassaolevan tiedon perusteella sopinee kuitenkin olettaa, ettei eläinkoekiellon valvonta ole kovinkaan korkealla suomalaisviranomaisten prioriteettilistalla. Vaikka viranomaisilla siis periaatteessa onkin velvollisuus valvoa lain noudattamista, eivät ne olemassaolevan tiedon mukaan käytännössä täytä velvollisuuksiaan kosmetiikan eläinkoekiellon valvonnan osalta. 


  • varmistamalla, ettei tuotantoprosessi pidä sisällään EU:n sallimia eläimillä testattuja raaka-aineita, ja siten todentamalla tuotteen täydellisen eläinkokeettomuuden
  • huolehtimalla toimintansa ja tuotteidensa eläinkokeettomuuden säännöllisestä valvonnasta riippumattomin auditoinnein.

Suomessa viranomaiset eivät tunnu muutenkaan antavan kansalaisille kovinkaan avoimesti ja läpinäkyvästi tietoa kosmetiikan eläinkoekiellon noudattamisen valvonnasta ja siitä, miten se käytännössä toteutetaan. Kaikkialla toistuu sama mantra, jonka mukaan “lain noudattamista valvoo Tukes ja Tulli”, mutta missään ei tunnuta juurikaan avattavan, mitä se käytännössä tarkoittaa. 


Leaping Bunny -sertifikaatti ja siitä viestiminen lisäävät kosmetiikan eläinkokeettomuuteen liittyvää läpinäkyvyyttä ja parantavat kuluttajan mahdollisuuksia tehdä arvomaailmansa mukaisia kulutusvalintoja.


Kuluttaja ei siis toisin sanoen saa pelkän viranomaisviestinnän kautta riittävästi tietoa voidakseen muodostaa pitävän käsityksen sertifioimattoman kosmetiikkatuotteen eläinkokeettomuudesta. Kuluttajan näkökulmasta tarkasteltuna Leaping Bunny -sertifikaatti paikkaa siis viranomaistoiminnan puutteita sekä eläinkoekiellon valvonnan että siihen liittyvän viestinnän läpinäkyvyyden osalta.

Olemassaolevan tiedon perusteella vaikuttaa vahvasti siltä, ettei viranomaisilla ole toimivia keinoja valvoa kosmetiikan eläinkoekiellon toteutumista, saatikka halua kehittää sellaisia. Tämän tiedon nojalla olisi nähdäkseni kohtuutonta tulkita EU-lakia kansallisella tasolla niin, että se estäisi Leaping Bunny -sertifikaatin käytön kosmetiikkatuotteissa.

Leaping Bunny -sertifikaatti asettaa yrityksen toiminnalle pelkkää lainsäädäntöä tiukemmat kriteerit sekä eläinkokeettomuuden että sitä koskevan valvonnan osalta. Pelkkä yrityksen oma ilmoitus eläinkokeettomuudesta ei Leaping Bunny -sertifikaatin saamiseksi riitä, vaan yrityksen tulee läpäistä riippumattoman tahon suorittamat auditoinnit. Täten sertifikaatti ja siitä viestiminen lisäävät kosmetiikan eläinkokeettomuuteen liittyvää läpinäkyvyyttä ja parantavat kuluttajan mahdollisuuksia tehdä arvomaailmansa mukaisia kulutusvalintoja.


Punainen huulipuna mustalla taustalla

Sertifikaatista yritykselle koituvan vuosimaksun suuruus määräytyy yrityksen vuosittaisen myyntitulon mukaan. Rahasta sertifikaatin saaminen ei siis ole kiinni.


Kuva: Hansuan Fabregas/pixabay.com | Kuvituskuva


Myytti 4. “Vaatimus kosmetiikan eläinkokeettomuuden todentamisesta sertifikaatein on kohtuuton pienille brändeille, joilla ei välttämättä ole varaa hankkia kallista sertifikaattia.”

Leaping Bunny -sertifikaatista vastaa voittoa tavoittelematon Cruelty Free International -järjestö. Yrityksiltä perittävillä vuosittaisilla sertifiointimaksuilla katetaan ainoastaan sertifiointijärjestelmän ylläpidosta koituvat kulut.  

Kosmetiikka- ja hygieniatuotteille myönnettävästä sertifikaatista koituvan vuosimaksun suuruus määräytyy yrityksen vuosittaisen myyntitulon mukaan. Rahasta sertifikaatin saaminen ei siis ole kiinni. Itse asiassa, täältä meiltä Suomestakin löytyy pk-yrityksiä, joilta kyseinen sertifikaatti löytyy. 


Tee siis lupaus eläimille jo tänään: hanki tästä lähtien sertifioidusti eläinkokeetonta kosmetiikkaa, hygieniatuotteita ja kodinkemikaaleja. 


Infografiikkaa. Kuvassa oleva tieto löytyy tekstinä seuraavasta kappaleesta.

Muita tapoja edistää eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehitystä

  • Tue eläinkokeille vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien kehitystyötä.
  • Anna eläimestäsi näyte koirien tai kissojen biopankkiin ja vastaa tutkijoiden käyttäytymis- ja terveyskyselyihin oman eläimesi osalta.
  • Anna näyte ihmisten biopankkiin.
  • Täytä kudosluovutuskortti, jonka avulla voit olla mukana edistämässä solu-, kudos- ja elinviljelmien ylläpitoa
  • Levitä sanaa.

Täällä pääset tutustumaan eläinoikeusjärjestö Animalian ylläpitämään Suomessa myytävän Leaping Bunny -sertifioidun kosmetiikan listaan.


Juttua päivitetty 24.4.2024 klo 14:57: Kohta ”EU:n kemikaaliasetus (REACH) saattaa edellyttää kemikaalivalmisteissa käytettävien raaka-aineiden testaamista eläimillämuutettu muotoon ”EU:n kemikaaliasetus (REACH) saattaa edellyttää raaka-aineiden testaamista eläimillä”. Lisäksi samasta kappaleesta kohta ”mikäli samoja ainesosia käytetään myös muissa kemikaalivalmisteissa” muutettu muotoon ”mikäli samoja ainesosia käytetään kosmetiikan ohella muihinkin tarkoituksiin.”


Lähdetiedot:

Cruelty Free International (2018). Leaping Bunny certification: Cosmetics and personal care products – Guidance for Applicants. Revised Winter 2018

Cruelty Free International (n.d.). The Leaping Bunny Certification Frequently Asked Questions

Crueltyfreeinternational.org (n.d.). What is The Leaping Bunny?

Crueltyfreeinternational.org (n.d.). Applying for the Leaping Bunny

Natasha Gilbert & Natalie Grover – theguardian.com (2021). Hundreds of UK and EU cosmetics products contain ingredients tested on animals. Julkaistu: 19.8.2021

Jean Knight, Costanza Rovida, Reinhard Kreiling, Cathy Zhu, Mette Knudsen & Thomas Hartung (2021). Continuing Animal Tests on Cosmetic Ingredients for REACH in the EU. ALTEX. 38. 10.14573/altex.2104221

iltalehti.fi – STT (2013). Kosmetiikan eläinkoekiellolla ei ole Suomessa juuri vaikutusta. Julkaistu: 12.3.2013

lifehair.fi (n.d.). Tuotteet

Eeva Oikarinen (2020). Eläinkokeet ja niitä korvaavat menetelmät kosmetiikkateollisuudessa. Opinnäytetyö, kauneudenhoitoala, Laurea 2020

tukes.fi (n.d.). Usein kysyttyä kosmetiikasta

tukes.fi (n.d.). Kosmetiikka

tukes.fi (n.d.). Kosmetiikan eläinkokeet

tukes.fi (n.d.). Kosmetiikka – Toimijaroolit – Vastuuhenkilön velvollisuudet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES (2015). Kosmetiikan valvonta Suomessa. Julkaistu: lokakuussa 2015


Lue myös: Laboratoriohiiri elää kaukana luontaisesta elinympäristöstään

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *